سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده حوزه و دانشگاه 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مجله مکتب اسلام 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مجله کلام تخصصى 
پژوهشگر 
1378/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مجله کلام تخصصی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه آزاد تهران 
عضو هيئت علمي 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز 
مدرس 
 
 
جامعه شناسي و معارف 
تدریس 
دانشگاه آزاد 
مدرس 
1370/07/01 
 
جامعه شناسي، انديشه ديني 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی تهران ‏مرکز 
مدرس 
 
ادامه دارد 
جامعه شناسي 
تدریس 
مؤسسه آموزشي پژوهشي امام 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي