تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1373 
تمدن اسلامی 
دانشگاه ازاد اسلامی 
 
فوق لیسانس 
1360 
تطبیق ‌ادیان 
امریکا 
 
اجتهاد